Meeting tomorrow to discuss motel site on Aurora - Wallyhood